fbpx

PU Prime App

Exclusive deals on mobile

Mga Trading Calculator

Buoin ang istratehiya mo o kalkulahin ang mga numero gamit ang mga trading calculator na ito.

Currency Convertor
Fibonacci Calculator
Pivot Point
CFD Profit/Loss Calculator
Stop Loss Limit

Currency Converter

Iko-covert ng calculator na ito ang napili mong currency.

Fibonacci Retracement Calculator

Ikakalkula ng calculator na ito ang mga Fibonacci retracement at extension base sa price points. Ito ay isang popular na gamit sa mga trader na ginagamit para malaman ang mga support at resistance level, at maglagay ng stop loss orders at target prices. Ang Fibonacci retracement ay binubuo sa pamamagitan ng pagkuha ng dalawang extreme price points at pag-divide nito sa mga key Fibonacci ratios na 23.6%, 38.2%, 61.8%, at 100%.

Pivot Point

Ang pivot point calculator ay ginagamit madalas kapag nagte-trade ng equities at commodities. Nakabase ito sa high, low, at closing prices ng mga naunang session. Maaari mo tong gamitin para iplano ang mga support at resistance points mo para sa kasalukuyan o darating na mga session. Madalas ginagamit ng mga trader ang tool na ito para iplano ang entry at exit points ng take-profit at stop-loss.

CFD Profit/Loss Calculator

Kalkulahin ang maximum kita at lugi mo base sa stop at limit levels na nakaset.

Stop Loss Limit

Kalkulahin kung hanggang saan mo dapat ilagay ang stops mo base sa halaga ng equity na willing kang i-risk.

Nais Mong Mag-trade sa PU Prime?

Makipag-usap sa isa sa aming mga propesyonal na staff member upang makita kung paano ka makakapagsimula

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!